Politika privatnosti

1. Uvod

Društvo Horeca posao j.d.o.o., sa sjedištem u Sv. Mateja 60, Zagreb, OIB: 03294338472 (u nastavku: Društvo), izuzetno cijeni privatnost svakog posjetitelja i korisnika naših usluga. Upravo stoga, Vašoj privatnosti posvećujemo veliku pozornost te slijedimo sve važeće propise i najbolju europsku praksu.

2. Primjena Politike privatnosti

Ova politika privatnosti (u nastavku: Politika privatnosti) izrađena je u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (eng. General Data Protection Regulation, u nastavku: GDPR) te se odnosi na korištenje svih naših usluga i sadržaja koje nudimo našim korisnicima, a kojima se može pristupiti putem svih dostupnih elektroničkih sredstava, aplikacija, društvenih mreža, telefonskim putem ili osobno. Ovom politikom privatnosti želimo na razumljiv i transparentan način sve posjetitelje i korisnike naših usluga obavijestiti o tome koje osobne podatke prikupljamo i kako ih obrađujemo.

3. Što su osobni podaci i obrada osobnih podataka

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba,
otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. Ova Politika privatnosti ne primjenjuje se na podatke koji su anonimizirani, odnosno izmijenjeni na način da ih se
ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

4. Koje osobne podatke prikupljamo

Prikupljamo Vaše osobne podatke koji su nužni kako biste mogli i primiti naše usluge. Prilikom registracije prikupljamo podatke kao što su datum i vrijeme registracije, datum i vrijeme prijave, korisničko ime, jedinstveni ID korisnika ili IP adresu. Nastavno, prilikom sklapanja ili izvršavanja ugovora, odnosno pružanja naših usluga, prikupljamo one osobne podatke koji su nam potrebni da bismo Vam mogli pružiti naše usluge. Određene podatke, kao što je Vaše ime i prezime, OIB ili prebivalište, prikupljamo u skladu s našim zakonskim obvezama. Također, podatke prikupljamo i tijekom komunikacije s Vama, ukoliko ste nam se obratili putem naše korisničke službe ili na druge načine, kao i pri rješavanju Vaših eventualnih prigovora.

5. Pravna osnova i svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo radi poduzimanja radnji koje prethodne sklapanju ugovora odnosno radi izvršavanja ugovora i usluga koja nudimo, poput pohranjivanja Vašeg životopisa, radi njihove dostupnosti sukladno postavkama i uvjetima usluge koje ste odabrali. Također, Vaše osobne podatke možemo obrađivati uz Vašu izričitu privolu i radi svrhe na koju se Vaša privola odnosi. U slučaju takve obrade Vaših osobnih podataka, imate pravo svoju privolu povući u svakom trenutku, što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole. Osim toga, Vaše osobne podatke možemo prikupljati i obrađivati radi poštivanja pravnih obveza određenih primjenjivim propisima ili ukoliko postoji legitiman interes Društva za takvim prikupljanjem i obradom kao npr. radi obavještavanja o uslugama, unaprjeđenja naših usluga i njihove kvalitete ili sprječavanja i otkrivanja zloupotreba.

6. Prijenos podataka

Radi izvršavanja ugovora i pružanja naših usluga, a sukladno Vašem odabiru načina izvršenja usluge odnosno odabranim postavkama dostupnosti Vaših podataka ili drugih usluga koje nudimo, Vaše osobne podatke možemo kroz pružanje naših usluga učiniti dostupnima i u inozemstvu, ukoliko je to potrebno za izvršenje ugovora ili pružanje usluge i ukoliko je to u skladu sa sadržajem zatražene usluge. U okviru navedenog, Vaši osobni podaci mogu biti dostavljeni našim poslovnim partnerima u Hrvatskoj i inozemstvu s kojima surađujemo ili ćemo surađivati radi izvršenja ugovora odnosno pružanja usluge.

7. Sigurnost

Primjenjujemo najviše standarde tehničke i organizacijske sigurnosti radi zaštite osobnih podataka od njihovog slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima. Samo ovlaštene osobe Društva i drugih subjekta koji Društvu pružaju usluge i podršku imaju pristup osobnim podacima, a navedene osobe svjesne su svojih odgovornosti te su obvezne čuvati povjerljivost osobnih podataka i privatnost svih naših korisnika. Sa svim subjektima koji Društvu pružaju usluge i podršku imamo sklopljene ugovore o zaštiti osobnih podataka te provodimo redovitu analizu dosegnutih tehničkih i organizacijskih mjera kako bismo kontinuirano održavali najviši stupanj zaštite Vaše privatnosti..

8. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Vaše osobne podatke koje smo prikupili radi izvršenja naših usluga, čuvamo onoliko koliko je potrebno za izvršenje ugovora odnosno pružanje usluge. Nakon okončanja ugovornog odnosa, više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke osim ukoliko je navedeno naša zakonska obveza, ukoliko je potrebno radi ostvarivanja pravnih zahtjeva ili postoji legitiman interes Društva za navedenim.

9. Marketing

Društvo provodi marketinške aktivnosti u vidu korištenja newslettera, promidžbenih poruka i promidžbenih obavijesti o našim uslugama i proizvodima. Takve aktivnosti provode se kada Društvo ima legitiman interes ili kada date svoju izričitu privolu. Ukoliko se marketinška aktivnost provodi na temelju Vaše privole, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka za potrebe takvog marketinga i povući svoju privolu.

10. Upotreba kolačića

Društvo. ne koristi kolačiće.

11. Vaša prava

Imate pravo:
a) dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podatci te, ako se takvi osobni podatci obrađuju, pristup tim podatcima i informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podatci biti pohranjeni ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, Vašim pravima u pogledu obrade osobnih podataka kao i o postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila;
b) zatražiti ispravak netočnih podataka ili njihovu dopunu;
c) zahtijevati brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas u kojem slučaju Društvo možda neće biti u mogućnosti nastaviti izvršavati ugovor odnosno pružati uslugu;
d) zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, osobito ukoliko osporavate njihovu točnost i u drugim slučajevima određenim primjenjivim propisima;
e) zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na Vašoj privoli ili na ugovoru iprovodi se automatiziranim putem;
f) uložiti prigovor na svaku drugu obradu podataka koja se temelji na tzv. legitimnom interesu, uključujući izradu profila;
g) podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

12. Izmjene/dopune Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti može se izmijeniti ili dopuniti stoga Vas upućujemo da njezin sadržaj provjerite s vremena na vrijeme.

13. Kome se obratiti

Za ostvarivanje Vaših prava te sva pitanja vezana za Politiku privatnosti, molimo obratite se našem službeniku za zaštitu podataka na email adresu: info@horeca-posao.eu ili poštom na adresu Društva: Sv. Mateja 60, Zagreb.